Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Chào cờ Quốc Hận 2010 tại Toronto’ Category

Chào cờ Quốc Hận 2010 tại Toronto

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 7, 2010

Chào cờ Quốc Hận 2010 tại Toronto

http://www.youtube.com/watch?v=347vq6b2lb8

http://www.youtube.com/user/vietland


Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Tự Do tại Toronto, Quốc Hận 30-4-2010

http://www.youtube.com/watch?v=0wAKUcRXlpM

Hình Ảnh Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Tự Do 30-4 -2010 tại Toronto Canada

http://www.youtube.com/watch?v=axdxsZBXheI

http://www.youtube.com/user/buibaoson

Posted in Chào cờ Quốc Hận 2010 tại Toronto | Tagged: | Leave a Comment »