Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Giới thiệu tác phẩm Biến Động Miền Trung và tác giả Liên Thành tại Sacramento CA ngày 08-11-2009’ Category

Giới thiệu tác phẩm Biến Động Miền Trung và tác giả Liên Thành tại Sacramento CA ngày 08-11-2009

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 19, 2009

Giới thiệu tác phẩm Biến Động Miền Trung và tác giả Liên Thành tại Sacramento CA ngày 08-11-2009

Lien Thanh tai Sac 01:


Lien Thanh tai Sac 02:


Lien Thanh tai Sac 03:


Lien Thanh tai Sac 04:


Lien Thanh tai Sac 05:


Lien Thanh tai Sac 06:


Lien Thanh tai Sac 07:


Lien Thanh tai Sac 08:


Lien Thanh tai Sac 09:


Lien Thanh tai Sac 10:


Lien Thanh tai Sac 11:


Lien Thanh tai Sac 12:


Lien Thanh tai Sac 13:


Lien Thanh tai Sac 14:


Lien Thanh tai Sac 15:


Lien Thanh tai Sac 16:


Lien Thanh tai Sac 17:


http://www.youtube.com/user/bebeliem

Posted in Giới thiệu tác phẩm Biến Động Miền Trung và tác giả Liên Thành tại Sacramento CA ngày 08-11-2009 | Tagged: | Leave a Comment »