Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN)’ Category

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN)

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 10, 2009

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN)

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN) from tieudietcongsan on Vimeo.

Posted in Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hoàng Dược Thảo (Radio VNHN) | Tagged: | Leave a Comment »