Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979’ Category

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 27, 2009

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

P1:

P2: ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 20, 2009

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

P1:

P2:ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong

Posted in KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »