Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản "Hồng và Chuyên" (KN2000)’ Category

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000)

Posted by tudodanchu trên Tháng Một 21, 2010

hong_va_chuyen

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000)

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000) from fhg lkklj on Vimeo.

Posted in hong_va_chuyen, NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản "Hồng và Chuyên" (KN2000) | Tagged: , | Leave a Comment »