Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘NB Viet Thuong- Nhận Đinh Về Đại Hội Đảng- Kinh Tế Thị Trường’ Category

NB Viet Thuong- Nhận Đinh Về Đại Hội Đảng- Kinh Tế Thị Trường

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 2, 2010

dai_hoi_dang

NB Viet Thuong- Nhận Đinh Về Đại Hội Đảng- Kinh Tế Thị Trường

1/3 Kinh Tế Thị Trường theo Định Hướng Xã Hội Chủ nghĩa


2/3 Đảng Việt Gian Cộng Sản là tập đoàn ” Gia Đình Trị”


3/3 Ai là người chịu trách nhiệm trước lịch sử khi 90 triệu nhân dân Việt Nam bị đưa lên lò nguyên tử?

Posted in NB Viet Thuong- Nhận Đinh Về Đại Hội Đảng- Kinh Tế Thị Trường | Tagged: | Leave a Comment »