Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung – Chính Khí Việt – Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010’ Category

Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung – Chính Khí Việt – Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 9, 2010

Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung – Chính Khí Việt – Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010

Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung – Chính Khí Việt – Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010 from fhg lkklj on Vimeo.

Posted in Phỏng vấn Liên Thành: tác giả Biến Động Miền Trung - Chính Khí Việt - Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010 | Tagged: | Leave a Comment »