Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Tại sao việt-gian cộng-sản cần tập hợp người Việt hải ngoại (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)’ Category

Tại sao việt-gian cộng-sản cần tập hợp người Việt hải ngoại (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 28, 2009

Tại sao việt-gian cộng-sản cần tập hợp người Việt hải ngoại (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)

http://www.vimeo.com/4884576

http://www.vimeo.com/user1285161

Posted in Tại sao việt-gian cộng-sản cần tập hợp người Việt hải ngoại (NB Việt Thường - Kỷ Nguyên 2000) | Tagged: | Leave a Comment »