Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Thiên Hồi Ký Thép Đen Đặng Chí Bình’ Category

Thiên Hồi Ký Thép Đen Đặng Chí Bình

Posted by tudodanchu trên Tháng Sáu 6, 2009

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc)

http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/search/label/Thi%C3%AAn%20H%E1%BB%93i%20K%C3%BD%20Th%C3%A9p%20%C4%90en%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Ch%C3%AD%20B%C3%ACnh

http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/ (Vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa)


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 1-4/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 1-4/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 5-8/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 5-8/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 9-12/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 9-12/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 13-16/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 13-16/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 17-20/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 17-20/50 from ditmehochiminh on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 21-24/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 21-24/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 25-28/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 25-28/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 29-33/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 29-33/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 33-36/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 33-36/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 37-40/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 37-40/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 41-44/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 41-44/50 from tieudietcongsan on Vimeo.


Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 45-50/50

Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) 45-50/50 from tieudietcongsan on Vimeo.

Posted in Thiên Hồi Ký Thép Đen Đặng Chí Bình, Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc) | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »