Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Trong Long Dich – Tran Trung Quan’ Category

Trong Long Dich – Tran Trung Quan

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 13, 2010

Trong Long Dich – Tran Trung Quan

Hồi Ký Trong Lòng Địch – Trần Trung Quân, do Quan Hưng diễn đọc

Đây là hồi ký của môt chiến sĩ ( ẩn danh) Việt Nam Cộng hòa đã nằm vùng tại Cục R của VGCS đặt tại Miền Nam Việt Nam suốt 10 năm. Trong bài viết này tác giả tố cáo những liên hệ chặt chẻ giữa PG Ấn Quang và bọn việt gian Cộng Sản trong âm mưu khủng bố, phá hoại, giết dân lành, giết sư tăng như trường hợp của HT thích Quảng Đức để tăng gia phá rối xã hội Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng Sản.

http://freedom4vn.wordpress.com/2010/03/05/trong-long-dich-tran-trung-quan/


Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang


1-2 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


3-4 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


5-6 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


7-8 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


9-10 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


11 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


12 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


13A Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


15 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


16 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.


17 Trong Long Dich – Tran Trung Quan: Toi ac viet gian cong san trong phat giao an quang from fhg lkklj on Vimeo.

Posted in Trong Long Dich - Tran Trung Quan | Tagged: | Leave a Comment »