Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Posts Tagged ‘Khóc Mẹ Dân Oan’

Dân Oan Biểu Tình Tại Việt nam – Khóc Mẹ Dân Oan

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 8, 2008

Dân Oan Biểu Tình tại Việt nam 2007. Tác Giả: Mac Thien, Trình Bày: Anh Phuong, Support the persecuted vietnamese living in Vietnam. Dan Oan Bieu Tinh tai Vietnam 2007.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 1 Comment »