Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Posts Tagged ‘Ma tăng Thích Trí Bổn kinh doanh từ thiện’

Ma tăng Thích Trí Bổn kinh doanh từ thiện

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 6, 2010

thich-tri-bon

Ma tăng Thích Trí Bổn kinh doanh từ thiện

Posted in Ma tăng Thích Trí Bổn kinh doanh từ thiện, thich-tri-bon | Tagged: , | Leave a Comment »